โครงการเตรียมลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ปีการศึกษา 2562

1

    วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี   นายสำรวย   โพธิ์ไทรย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธาน
"โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562" เพื่อประดับแถบ 2 สี เมื่อลูกเสือ - เนตรนารี ใหม่ได้รับการฝึกอบรมตามกระบวนการ
ขั้นตอน มีกระบวนการเรียนการสอนให้ความรู้ด้านวิชาการ เป็นกระบวนการลูกเสือโลก กระบวนการลูกเสือไทย ตลอดจนกิจกรรมและกระบวนการเรียน
รู้ตามกระบวนการลูกเสือ และรับเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31