จัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562

1

    วันที่ 11 - 12 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์  คำมั่น รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนำครู และ ตัวแแทน นักเรียน ระดับ ปวช. เข้าร่วม "จัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ประจำปี พ.ศ. 2562"
ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ และนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการและจัดบูธนิทรรศการ แสดงผลงานสถาน
ศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยฯ
2 3 4 5
6 7 8 9