กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

1

    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรีเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ระยะสั้น
รุ่นที่ 3 - 4 สามารถ
ติดต่อสอบถาม และสมัครเรียนได้ที่ งานทะเบียน 039-324533 ต่อ 110
2 3
short_1 62 1 short_1 62 2