วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

1

        วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 -08.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร     บูรมิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี และคณะ เข้าร่วม "วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช
เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษก 251 ปี วีรกรรมกู้ชาติ " โดยมีนายวิทูรัช   ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำหัวหน้าส่วน
ราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ พร้อมทั้งกล่าวราชสดุดีเทิดพระเกียรติ / ถวายเครื่องบวงสรวง และร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับวันที่ 28 ธันวาคม ปีพุทธศักราช 2311 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดา
ภิเษกขึ้นครองราชย์
2 3 4 5
6 7 8 9