การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562

1

    ว่าที่ร้อยเอกบพิตร   บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี  มอบหมายให้แผนกต่างๆ เข้าร่วม "การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค
ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2562" ที่วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ในวันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 มีรายการเข้าร่วมการแข่งขัน
และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ประเภททักษะ ผลการแข่งขัน  ระดับเหรียญรางวัล  หมายเหตุ
1.ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง)              รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับชาติ 
2.แต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว  รองชนะเลิศอันดับที่ 1  เหรียญเงิน เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับชาติ
3.ตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ  รองชนะเลิศอันดับที่ 5 เหรียญทองแดง -
4.ประกอบอาหารจานเดียว รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับชาติ
5.ประกวดร้องเพลงไทยสากล (หญิง) - - -
6.ประกวดร้องเพลงไทยสากล (ชาย) - - -
7.งานจักรยานยนต์  รองชนะเลิศอันดับที่ 7 - -
8.งานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน  รองชนะเลิศอันดับที่ 4 - -
9.ประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
(Mobile Amplifier)  
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับชาติ

25 26 60 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44
45 46 47 48
49 50 51 52
53 54 55 56
57 58 59 61