ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1

        วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 14.00 -16.00 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกาษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี "ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี"
โดยมอบหมาย
ครูสนอง  เพ็ญภู่ ครูสอนหลักสูตรระยะสั้นตัดผมชาย ออกฝึกสอนนักเรียน 
2 3 4 5