การแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

1

         วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.00 -16.00 น. ว่าที่ร้อยเอกบพิตร   บูรมิ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
"การแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน - นักศึกษามีสุขภาพที่สมบูรณ์และมีน้ำใจนักกีฬา
เกิดความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61
62 63 64 65 66
67 68 69 70 71
72 73 74 75 76
77 78 79 80 81
82 83 84 85 86
87 88 89 90 91
92 93 94 95 96
97 98 99 100 101
102 103 104 105 106
107 108 109 110 111
112 113 114 115 116
117 118 119 120 121
122 123 124 125 126
127 128 129 130 131
132 133 134 135 136
137 138 139 140 141
142 143 144 145 146
147 148 149 150 151
152 153 154 155 156
157 158 159 160 161
162 163 164 165 166
167 168 169 170 171
172 173 174 175 176
177 177 178 179 181
182 183 184 185 186