กิจกรรมวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563

1

      วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี นายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองค์บริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ ผู้บริหารดีศรีอาชีวะ ครูดีศรีอาชีวะ และคนดีศรีอาชีวะ  ใน "กิจกรรมวันครู
อาชีวศึกษา จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563"
โดยมีนายณรงค์  สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เพื่อระลึกถึงพระคุณครู บูรพาอาจารย์ ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม และว่าที่ร้อยเอกบพิตร
บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมและต้อน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลาการศึกษา ในอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56