โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2563

1

      วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.00 - 16.30 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ บุคลากรทางการศึกษา อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
ประจำปี 2563"
พร้อมลงเล่นกีฬาสานสัมพันธ์ กับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40. 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51