นิเทศติดตามการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนฯ

1

           วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 13.00 - 16.30 น. ณ ที่ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี   ว่าที่ร้อยเอกบพิตร    บูรมิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 
มอบหมายให้ นายวิเชียร  ถมจอหอ รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาร่วมต้อนรับ "การนิเทศติดตามการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานสถานศึกษา"
โดยคณะติดตามประเมินการ
ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้
          1.นายชาตรี      ชนานาฎ           ประธานกรรมการ
2.นางอโนธยา เรืองศรี กรรมการ
3.นางสุมนา กันแย้ม กรรมการ
4.นายมานพ กลิ่นทรัพย์ กรรมการและเลขานุการ
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36