พิธีกรรมตั้งศาลพระภูมิบวงสรวงองค์พระวิษณุและทำบุญขึ้นปีใหม่

1

    วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.00 -10.00 น. ว่าที่ร้อยเอกบพิตร   บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานในพิธี
" พิธีกรรมตั้งศาลพระภูมิบวงสรวงองค์พระวิษณุและทำบุญขึ้นปีใหม่ " เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้บิริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51