นายกสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน แผนกเสริมสวย

1

           วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ.ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2  นายอนันต์   เชียงสอน นายกสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
"เข้าตรวจเยี่ยม การจัดการเรียน การสอน แผนกเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี" ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี คณะผู้บริหาร ครู และบุคลาการศึกษา ให้การต้อนรับ และนำชมสถานที่และการจัดการเรียนการสอน
2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13