พิธีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้าดูแลผิวพรรณ ปีการศึกษา 2/2562

1

          วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 ณ.ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร    บูรมิ    ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
เป็นประธานใน "พิธีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแต่งหน้าดูแลผิวพรรณ ปีการศึกษา 2/2562" เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม ในวันที่ 20-24 มกราคม 2563
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11