โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ

1

         วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ.ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
เป็นประธานใน "โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการ" เพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน ของแต่ล่ะ
แผนกวิชา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11