“วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และ “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

1

  วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลาง 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ว่าที่ร้อยเอกบพิตร  บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
มอบหมายให้ นายยงยุทธ  พนัสนอก ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งมาตรฐาน
การช่างไทย” และ “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง
2 3 3 5