ทำหน้ากากอนามัย เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ ตำบลนนทรี

1

       วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้มอบหมายให้ครูจิณาริน แสงเรือง พร้อมนักศึกษาแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ร่วมเป็นวิทยากร "เพื่อให้ความรู้
ในการจัดทำหน้ากากอนามัยเผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัย"
ในเขตพื้นที่ และส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนสามารถป้องกันโรค
ระบาดด้วยต้นเอง ลดภาระค่าใช้จ่าย และเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) 
3 2 4 5 6
7 8 9 10 11