จิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

1

          วันที่ 2 มิถุนายน 2563  ณ ประตูระบายน้ำคลองกลาง หลังวัดเกาะโตนด อ.เมือง จ.จันทบุรี  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร   บูรมิ  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างจันทบุรี ได้มอบหมายให้นายพลพงษ์  ปัญญา หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา คณะครูและ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม "กิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี"
ร่วมถวายความ
เคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯหลังจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ก่อนแยกย้ายกันทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่โดยรอบซึ่งครั้งนี้เป็นการทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง กำจัดวัชพืช เก็บขยะ พื้นที่โดยรอบและกำจัด
ผักตบชวาในลำคลอง
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16