วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

1

         วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 10.00 ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม "กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ทำพิธีวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล
ในการนี้คณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ยังร่วมลงนามถวายพระพร และร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41