วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1
      วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 09.30 ณ ประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ว่าที่ร้อยเอกบพิตร   บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มเงิน - พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้
บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม "กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563" 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36