วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1

       วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 - 20.00 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ว่าที่ร้อยเอกบพิตร    บูรมิ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้ นายมงคล อาจวิชัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา "ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2563"
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2 3 4 5
6 7 8 9