โครงการอบรมสร้างผู้ประกอบการใหม่ SMEs ประจำปีการศึกษา 2563

1

          วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 - 12.00 ณ. ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี   ว่าที่ร้อยเอกบพิตร    บูรมิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิด"โครงการอบรมสร้างผู้ประกอบการใหม่ SMEs ประจำปีการศึกษา 2563"
มีคณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และนักเรียน ปวช.1 และ ปวช.2 ของทุกแผนกวิชา เข้าร่วมอบรมฯ จัดดำเนินกิจกรรม
โดยชมรมวิชาชีพการโรงแรม
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11