ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จที่ประจักษ์ฯ

13

          วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ. ห้องประชุม อาคาร 4 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ว่าที่ร้อยเอกบพิตร    บูรมิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ "การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ที่ผลงาน
ดีเด่นที่ประสบความสำเร็จที่ประจักษ์ฯ มีวิทยะฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ(ว.13)" โดยมี นายธนวัฒน์ โยมญาติ
ครูชำนาญการ สาขาวิชาช่างยนต์ เข้ารับการประเมินและตอบข้อสักถามต่อคณะกรรมการ
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16