โครงการ พิธีไหว้ครู วิทยาลัยสาพัดช่างจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

1

           วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ว่าที่ร้อยเอกบพิตร    บูรมิ  ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานใน"โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563" ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้นักเรียน - นักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส. และนักศึกษาระยะสั้น ได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อ ครู ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ครูกับลูกศิษย์ สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และมอบรางวัลแด่ครูที่ปฏิบัติ
หน้าที่การสอนดีเด่น ในรอบปีงบประมาณ 2563 ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วมีงานทำ และนักเรียนผู้ที่ความเสียสละ จิตอาสาช่วยเหลืองานวิทยาลัยฯ
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61
62 63 64 65 66
67 68 69 70 71
72 73 74 75 76
77 78 79 80 81
82 83 84 85 86
87 88 89 90 91
92 93 94 95 96
97 98 99 100 101
102 103 104 105 106
107 108 109 110 111
112 113 114 115 116
117 118 119 120 121
122 123 124 125 126
127 128 129 130 131
132 133 134 135 136
137 138 139 140 141
142 143 144 145 146
147 148 149 150 151
152 163 164 165 166
167 168 169 170 171
172 173 174 175 176
177 178 179 180 181