โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2563

1

  วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายมงคล  อาจวิชัย รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน - นักศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน - นักศึกษาเข้าร่วม "โครงการประกวด
สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2563"
จัดโดย ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาสิ่ง
ประดิษฐ์ และดัดแปลงจากวัสดุเหลือใช้เกิดประโยชน์ จนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 24 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46