โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ ประจำปีการศึกษา 2563

1

    วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ร่วมกับ บริษัท โอ.ซี.ซี จำกัด (มหาชน) ได้จัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การแต่งหน้าและการดูแลผิวพรรณ
เพื่อส่งเสริมอาชีพช่างเสริมสวย ประจำปีการศึกษา 2563"  
โดย ว่าที่ร้อยเอกบพิตร    บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธาน
ในพิธีพร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น และผู้สนใจเข้ารับการอบรมเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน อบรม
ตั้งแต่ วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ. ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41