ร่วมต้อนรับข้าราชการพลเรือน "หลักสูตรข้าราชการที่ดี"

1
  วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 14.00 น. ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารครู บุคลากร
ทางการศึกษา ร่วม " ต้อนรับข้าราชการพลเรือน "หลักสูตรข้าราชการที่ดี" ของสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา พร้อมทั้ง
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้บริหารโครงการ เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย เรื่องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36