ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

1

     วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการ "ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจำปี
การศึกษา 2563" 
และเตรียมนำเสนอในแต่ด้านแก่คณะกรรมการที่มาประเมินโดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้
      1.นายสุนทร เรื่องวัฒนานนท์    ประธานกรรมการ
2.นายสมหวัง สุขจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นางสาวคณัสนันท์ ศรีเกียรติ กรรมการ
4.ว่าที่ร้อยตรีวิชัย      นิสัยกล้า กรรมการและเลขานุการ
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46