มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1

   วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายชูชาติ รูปงาม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมต้อนรับ "คณะกรรมการติดตามความพร้อมการ เปิดการเรียน
การสอนในสังกัดอาชีวศึกษา 
ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" โดยมี
สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัย
สารพัดช่างจันทบุรี การจัดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31