พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูและบุคลากรดีเด่นสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

1

       วันพุธที่ 24 มกราคม 2564 เวลา 13.30 - 14.30 ณ หอประชุมจันผา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร  บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่างจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม "พิธีมอบเกียรติบัตรผู้บริหาร ครูและบุคลากรดีเด่นสังกัด
อาชีวศึกษา
จังหวัดจันทบุรี เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2564" โดยมีสิบโทไชยยันต์   เกิดเหมาะ  ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
เป็นประธานพิธี และมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณครู บูรพาอาจารย์ ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
มีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร
โดยพร้อมเพรียงกัน
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31