การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563

1

         ว่าที่ร้อยเอกบพิตร   บูรมิ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้แผนกต่างๆ เข้าร่วม "การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค
ตะวันออก
และกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563" ที่วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ และ วิทยาลัยเทคนิคนิคปราจีน ในวันที่ 29 - 31 มีนาคม
2564 มีรายการเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
ประเภททักษะ      ผลการแข่งขัน           ระดับเหรียญรางวัล       หมายเหตุ
1. แต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว  ชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ระดับชาติ
2. ทักษะตัดแต่งทรงผมสไตล์แฟชั่น (ผมหญิง)   ชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญเงิน -
3. ตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ  ชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญเงิน -
4. ประกวดร้องเพลงไทยสากล (หญิง) ชมเชย - -

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36