ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ระดับภาคตะวันออกและ กทม. ประจำปีการศึกษา 2563

1

    วันที่ 2 - 3 เมษายน 2564  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร   บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการ "ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร" และ
เตรียมนำเสนอในแต่ด้าน ต่อคณะกรรมการที่มาประเมิน โดยมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้
    1.นางอโนทยา   เรืองรี   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ประธานอนุกรรมการ
2.นายวิสูตร   สุจิะกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ  อนุกรรมการ
3.นางบัญชาลักษณ์   ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี อนุกรรมการ
4.นางสาวฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ อนุกรรมการ
5.นายมานพ กลิ่นทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการ
6.นางสุมนา กันแย้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ อนุกรรมการและเลขานุการ
7.นางกุลิสรา สุวรรณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 39 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61
62 63 64 65 66
67 68 69 70 71
72 73 73 75 76
77 78 79 80 81
82 83 84 85 86
87 88 89 90 91
92 93 94 95 96
97 98 99 100 101
102 103 104 105 106
107 108 109 110 111
112 113 114 115 116
117 118 119 120 121
122 123 124 125 126
127 133 134 135 136
137 138 139. 140. 141
142 143 144 145 146
147 148 149 150 151
152 153 154 155 156