โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพเสริมสวย งานเกล้าผม

1

       ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพเสริมสวย ทักษะวิชา "งานเกล้าผมขั้นสูง" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมสวย ทักษะวิชางานเกล้าผมขั้นสูง ณ แผนกวิชาเสริมสวย วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11