โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพเสริมสวย งานแต่งหน้า

1


            ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพเสริมสวย ทักษะวิชา "งานแต่งหน้าขั้นสูง" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริมสวย ทักษะวิชางานแต่งหน้าขั้นสูง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16