ครูพร้อม พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

teacher

เว็บไซต์ ครูพร้อม เป็นช่องทางของการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้

เข้าสู่เว็บไซต์ --คลิก--