โครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านไวรัสโควิค-19 ประจำปี 2564

1

             วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรต้านไวรัสโควิค-19 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16