โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนอาชีวศึกษา

1
 
       วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เป็นประธานเปิดพิธีโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) พร้อมครูผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา โดยจัดโครงการระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564 จัดบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จัดทำอาหารปรุงสำเร็จมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21