โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

1
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2564

      ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายชาติ กระทรวง
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ณ บ้านสังข์รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 
2 18 4 5 6
7 3 9 10 11
12 13 14 15 16
17 21 19 20 8