แสดงความยินดีนนายมงคล อาจวิชัย รองผู้อำนวยการย้ายไปดำรงตำแหน่ง

1
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

       ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้กับนายมงคล อาจวิชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

2 3 4 5
6 7 8 9