ส่งคืนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

1

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

    ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวสิเรียม พวงกัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ส่งคืนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม ให้กับโรงเรียนที่เข้าโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว 2. โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ 3. โรงเรียนบ้านเกาะเปริด 4. โรงเรียนบ้านอีมุย

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11