ต้อนรับนายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

1
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

      ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวสิเรียม พวงกัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรีับนายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน
ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมคณะจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
6 7 8 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31