โครงการ Fix it Center ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยทางธรรมชาต

1
ระหว่างวันที่่ 16 - 24 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลาการทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ Fix it Center ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยทางธรรมชาติ
โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง งานโครงการพิเศษฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง จัดตั้งศูนย์ Fix It Center ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลการเกษตร ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยพายุดีเปรสชั่นไลออนร็อก
และพายุคมปาซุ ออกให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 ตุลาคม 2564 บริการฟรีอะไหล่ฟรีน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศและหัวเทียน ให้บริการ 3 จุด คือ หน้าวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21