วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

1
                     
                        วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ ช่างเรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 7 9 10 11
12 13 14 15 16