การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2564

1
        วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564  ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้นายยงยุทธ พนัสนอก ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นำคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชา เข้าร่วมการ "แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2564" มีรายการเข้าร่วมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
                      
ประเภททักษะ ผลการแข่งขัน       
1. ทักษะงานรถจักรยานยนต์          ชมเชย
2. ทักษะงานเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน     ชนะเลิศ
3. ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า    รองชนะเลิศอันดับ 1
4. ทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ (Mobile Amplifier)                     รองชนะเลิศอันดับ 2
5. ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ รองชนะเลิศอันดับ 1
6. ทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รองชนะเลิศอันดับ 1
7. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ชนะเลิศ
8. ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ชนะเลิศ
9. ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ชนะเลิศ
10. ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว ชนะเลิศ
11. การประกวดร้องเพลงไทยสากล (สตริง) หญิง ชนะเลิศ
12. การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย รองชนะเลิศอันดับ 1
13. การประกวดมารยาทไทย รองชนะเลิศอันดับ 1
14. การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education) ชนะเลิศ

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11
12 13 15 14 16
 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56