ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี

1

     วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

2 3 4 5 6
7 8 9 10 11