โครงการฝึก อบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมสวยเบื้องต้น

1

   ระหว่างวันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี มอบหมายให้คณะครูสาขาวิชาเสริมสวย นำนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรเสริมสวยเบื้องต้น ภายใต้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
2 3 4 5 6
7 8 9 10 11