รับ พระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ

1

       วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จ ฯ แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานรางวัล นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ในการนี้ ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ได้นำคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
2 3 4 5 6