โครงการทำบุญยกเสาเอกเสาโทอาคารโดมอเนกประสงค์

26
     วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยเอกบพิตร บูรมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการทำบุญยกเสาเอกเสาโทอาคารโดมอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
27 28 29 30 31
32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
42 43 44 45 46
47 48 49 50 51
52 53 54 55 56
57 58 59 60 61
62 63 64 65 66