Get Adobe Flash player
วช.จันทบุรี เข้าร่วมประกวด ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ 5 ดาว ที่ วก.นวมินทราชูทิศ

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 

นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย