Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จะออกบริการประชาชน ในโครงการ Fix it center ในวันที่ 21 - 28 พ.ย. 58

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย