Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ให้นักเรียน นักศึกษา ที่ติด 0,มส,มผ ให้เสร็จเรียบร้อยภายใน วันที่ 9 ต.ค. 58

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย