Get Adobe Flash player
 
วิทยาลัยสารพัดช่างจันบุรี ร่วมรณรงค์ ให้"ไปออกเสียงประชามติ" ในวันที่ 7 ส.ค 59 เวลา 08.00-16.00 น.

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย