Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะคุรภัณฑ์ 2 รายการ

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

จัดซื้อจัดจ้าง คุรุภัณฑ์

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 

นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย