Get Adobe Flash player
นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 และ ปวส.1 ที่จะออกฝึกงาน ในปีการศึกษา 1/2558 ให้ ติดต่อ อ.ก้องภพ

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home


บุคลากร สาขานวดแผนไทย
                                 
     1
  
นางสาวพัชรินทร์  วิบุตร
ชำนาญการนวดแผนไทย
หัวหน้า สาขางานนวดแผนไทย