Get Adobe Flash player
 
นักเรียน นักศึกษา ติดตามตำแหน่งงานว่าง "เรียนจบ พบงาน" ปรับปรุงประวัติได้ ที่ www.v-cop.net

คำสั่งวิทยาลัย

ตาราง ครูและนักเรียน

Home

เกี่ยวกับวิทยาลัย

เกี่ยวกับวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ

                 simbol4รายงานการประเมินผลตนเอง SAR ปีการศึกษา 2555
             simbol4 คำสั่ง
             simbol4 คำสั่งเพิ่มเติม

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

     ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น ปีการศึกษา 2556

ลำดับ

        สาขางาน    

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

ปวส.2

เรียนเก็บ

รวมทั้งหมด

 1 ยานยนต์   90  52  29   -   -    5   176
 2 ไฟฟ้ากำลัง   38   9  10   -   -    -    57
 3 ไฟฟ้ากำลัง (เรือนจำ)   15   7   7   -   -    -    29
 4 อิเล็กทรอนิกส์   36   7   7   -   -    1    51
 5 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   32  25   7   -   -    1    65
 6 การโรงแรม   18   6   5   -   -    -    29
 7 เครื่องประดับอัญมณี        6   -  14   -   -    -    20

รวม ปวช.ทั้งสิ้น

 235

 106

79

-

-

 

  427

  8 เทคนิคยานยนต์   -   -   -   21   23   11    55
  9 ติดตั้งไฟฟ้า   -   -   -   11   10   -    21
 10 ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ    -   -   -   -    7   -     7
 11 การบัญชี   -   -   -   14   -   -    14
 12 เทคโนโลยีสำนักงาน   -   -   -   15   11    7    33
   รวม ปวส. ทั้งสิ้น   -   -   -   61   51   18   130
    รวมทั้งหมด  235  106  79  61  51  25  557

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ระยะสั้น ปีการศึกษา 2556
 
 ที่ 
          
             รายวิชา
 จำนวน
 ชั่วโมง 
1/56 2/56 รวมทั้สิ้น

 1
อุตสาหกรรม
ช่างซ่อมระบบส่งกำลัง
  
   75
 
  11
 
  -

   11
 2 ช่าซ่อมระบบเครื่องยนต์    75   11   -    11
 3 ช่างซ่อมระบเครื่องล่างรถยนต์               75   11   -    11
 4 การขับรถยนต์    75   20   -    20
       รวมอุตสาหกรรม  53   -    53

  5
ศิลปกรรม
ลีลาศสากลขั้นพื้นฐาน

  150

  20

   20
       รวมศิปกรรม  20    20

6
คหกรรม
การสร้างแบบเสื้อผ้าสตรี

  150

  34

  -

   34
7 เสื้อผ้าสมัยนิยม   150    3   -     3
8 อาหารว่างและขนมไทย   150   38   -    38
9 เบเกรี่เพื่องานอาชีพ   150    7   -     7
10 การนวดแผนไทย   150   26   -    26
11 การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ   150   27   -    27
12 การจัดดอกไม้สดและการจัดผ้า   150   14   -    14
13 การตัดผมชาย   150   29   -    29
14 เสริมสวยเบื้องต้น 1   150   49   -    49
15 เสริมสวยเบื้องต้น 2   150   49   -    49
         รวมคหกรรม  276   276
         รวมทั้งหมด  349   -     349

                    **************** ข้อมูล ณ วันที่  7 มิถุนายน 2556 ******************
             

ข้อมูลสถานประกอบการและตลาดแรงงาน

               


                              >>> สถานที่ฝึกงานปีการศึกษา 2556
                              >>> สำนักงานความร่วมมือ
                              >>> จัดหาแรงงานในจันทบุรี

ข้อมูลแผนการเรียน
             หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เรียน ปี 56)
                 click สาขายานยนต์
                 click สาขางานไฟฟ้ากำลัง
                 click สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
                 click สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                 click สาขางานธุรกิจและการโรงแรม
                 click สาขาวิชาเครื่องประดับและอัญมณี   
8
หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (เรียน ปี 55)
                 click สาขายานยนต์
                 click สาขาติดตั้งไฟฟ้า
                 click สาขาการบัญชี
                 click สาขาเทคโนโลยีสำนักงาน
                 


                       

คุรุภัณฑ์

                                  
            >>>>  ดาวน์โหลดข้อมูลข้อมูลคุรุภัณฑ์

บทความ อื่นๆ ...