Get Adobe Flash player

ตารางครู นักเรียน-นักศึกษา

การจัดซื้อจัดจ้าง

 
new2 ประกาศจัดซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2562
click ประกาศจัดซื้อ ชุดเครื่องปรับอากาศเพื่อการสอนสาขางานไฟฟ้ากำลัง
click เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุรุภัณฑ์ เครื่องทดสอบทางกลของวัสดุ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 kN วท.ชลบุรี
click ประกาศจัดซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2561
click ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิถีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
   click ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิถีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
click ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560