การจัดซื้อจัดจ้าง

 
click

ระกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ตำบลใหม่ อำเภอเมือง จันทบุรี

click

ระกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี 

click

ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

click

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์

click

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e - bidding)

click

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564

click ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์
click ประกวดราคาอาคารหลังคาคลุมอเนกประสงค์
click ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน
click ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน
click ชุดปฏิบัติการครัวร้อน
click สัญญาซื้อขาย เลขที่ 001/2564
click ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดคุุรุภัณฑ์เสริมสวยครบวงจร
click ประกวดราคาซื้อชุดคุุรุภัณฑ์เสริมสวยครบวงจร
click ชุดคุุรุภัณฑ์เสริมสวยครบวงจร
click ประกาศจัดซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2562
click ประกาศจัดซื้อ ชุดเครื่องปรับอากาศเพื่อการสอนสาขางานไฟฟ้ากำลัง
click ประกาศจัดซื้อ เครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ปีการศึกษา 2561
click ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ด้วยวิถีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
   click ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิถีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
click ประกาศเผยแพร่ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560